SAVOIR7 Polityka przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) stosowanego od 25 maja 2018 r. informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej jako: „dane”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SAVOIR7 SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30, 00-116. Telefon: 606 592 217, biuro@savoir7.pl

Przez cały czas dbamy, by dane osobowe zarówno dzieci, rodziców jaki i pracowników były prawidłowo zabezpieczone, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu
Zawierania i realizowania umów zawieranych z SAVOIR7 SP. Z O.O.
Prawidłowemu wykonywaniu obowiązków wynikających z ustaw, uchwał i rozporządzeń adresowanych do osób edukujących, rozwijających lub przeprowadzających proces terapeutyczny z dziećmi
Wystawianiu dokumentów księgowych
Prowadzeniu korespondencji
Prawidłowemu przepływowi informacji o dziecku
Realizacji Projektów Unijnych
Komunikowaniu się i udzielaniu informacji drogą telefoniczną lub mailową
Zagwarantowaniu bezpieczeństwa dzieciom pozostającym pod naszą opieką

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie trwania umowy i po jej zakończeniu dla celów takich jak rozliczenia finansowe, podatkowe, unijne i oświatowe o ile przepisy nie nakazują wcześniejszego usunięcia tych danych.

W zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody, zgodę tę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Prosimy o wycofywanie zgody drogą elektroniczną lub pisemną.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Na potrzeby marketingu bezpośredniego. - zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

Pani/Pana dane możemy przekazać osobom trzecim jeżeli będą ku temu podstawy prawne.
Policja
Prokuratura
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Urząd Miasta
Kurator Sądowy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Państwowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
Ministerstwo Edukacji

Podanie danych osobowych jest również wymagane przez SAVOIR7 SP. Z O.O. w celu świadczenia usługi udostępnienia i obsługi elektronicznego formularza kontaktowego, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne.

SAVOIR7 SP. Z O.O. nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, który może skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.

Państwa dane będą przechowywane w siedzibie SAVOIR7 SP. Z O.O. oraz biurze księgowym obsługującym firmę.